Team Echo Tango

Team Miles: 
291.5
Points: 
77
Minutes Biked: 
2,480