TARO Route

Team Miles: 
61.7
Points: 
14
Minutes Biked: 
370