The Smokin' Spokes

Team Miles: 
40.0
Points: 
21
Minutes Biked: 
340