OutSpokin

Team Miles: 
1,688.7
Points: 
199
Minutes Biked: 
7,890