Marmotta Rasato Velo

Team Photo
Team Miles: 
1,805.0
Points: 
784
Minutes Biked: 
8,765