Coho Salmon 2

Team Miles: 
52.0
Points: 
24
Minutes Biked: 
360