Coho Salmon

Team Miles: 
530.6
Points: 
135
Minutes Biked: 
4,430